Опис досвіду роботи

Цапук Анастасія Вікторівна, вчитель початкових класів та інформатики, соціальний педагог.
Педагогічний стаж –  8 років
Проблемне питання, над яким працюю:
Впровадження інтерактивних методів навчання учнів початкової школи
Педагогічне кредо:
"Учень - це не посудина,яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити." (Паскаль)
      У сьогоднішніх умовах навчально-виховгого перед школою постає складне завдання,  яке полягає у  «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти» (Національна доктрина розвитку освіти). Це є складним завдання для учителя, адже вимоги сучасного життя змінюються швидше, ніж дитина встигає закінчити школу.
1.Впровадження інтерактивних методів навчання для учнів початкової школи як методична проблема

     Значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології, зокрема технології інтерактивного навчання, перетворюючи таким чином традиційний урок в інтерактивний.
Понад 2000 років тому Конфуцій сказав:
«- Те, що я чую, я забуваю;
- Те, що я бачу, я пам’ятаю;
- Те, що я роблю, я розумію.»
Ці  твердження китайського педагога-філософа обґрунтовують необхідність використання активних методів навчання учнів. А от якщо слова великого Конфуція змінити, то можна сформулювати кредо інтерактивного навчання:
- Те, що я чую, я забуваю;
- Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю;
- Те, що я бачу, чую й обговорюю, я починаю розуміти;
- Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок;
- Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
   Таким чином, набагато важливіше навчити діяти, ніж просто розповісти.
    Як відомо, процес навчання потребує напруженої розумової праці дитини, її активної участі в цьому процесі, здатності використовувати здобуті знання, високого рівня компетентності учня. Тому впровадження інтерактивного навчання в освітній процес є надзвичайно актуальним.
     Інтерактивне навчання – це така форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
     Інтеракція - взаємодія, динаміка між учасниками й учасницями, винятково з моделями комунікацій, стосунками і рольовими припущеннями.
    Сутність інтерактивного навчання за моїми спостереженнями полягає в тому, що навчальний процес проходить за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це і взаємонавчання і співнавчання (колективне, групове навчання в співпраці), у якому вчитель і учень є рівнозначними, рівноправними суб’єктами навчання, а також вони розуміють, роблять, рефлектують на основі того, що вони уміють та знають.
    Організація інтерактивного навчання передбачає:
а) моделювання різних життєвих ситуацій;
б) використання рольових ігор;
в) спільне вирішення проблем на основі всебічного аналізу обставин та відповідних ситуацій.
     Сприяє:
а) формуванню навичок і вмінь;
б) виробленню життєвих цінностей;
в) створенню позитивної атмосфери співробітництва та взаємодії.
     Формує:
а) мотивацію навчальної та виховної діяльності;
б) готовність до самоствердження та самовдосконалення особистості;
в) здатність не лише критично мислити, але й приймати розумні рішення.
     Основним завданням сучасного учителя на нинішньому етапі є розвиток в учнів пізнавальної і творчої активності, забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти, формування самоосвітніх і предметних компетентностей учня.
     Виховання активного ставлення до науки, знань , навчальної діяльності зокрема,  неможливе без розвитку допитливості, потягу до знань, інтересу до пізнання. Важливу роль відіграє розвиток в учнів інтересу у становленні особистості молодших школярів. Дитина реалізує свій інтерес у процесі основної діяльності, тому що найсильнішим мотивом у навчанні є саме пізнавальний інтерес, котрий активно взаємодіє із системою ціннісних орієнтацій, цілями, результатами діяльності, відображає всі складові особистості: інтелект, волю, почуття. Пізнавальний інтерес активізує всі психічні процеси людини, на високому рівні розвитку, збуджує до постійного пошуку.
    Це і наштовхнуло мене на вибір саме такої теми: «Впровадження інтерактивних методів навчання учнів початкової школи».
    Суть досвіду мого ґрунтується на ефективному поєднанні різноманітних інтерактивних форм і методів включення учнів у пізнавальну діяльність на основі:
-        відбору навчальної інформації;
-        застосування проблемного навчання;
-        робота із словниками та  Інтернетом;
-        підвищення у дітей  інтересу  до теоретичного матеріалу;
-        проведення  нестандартних уроків, урок-вікторин;
-        використання новітніх технологій навчання.
         Актуальність і перспективність досвіду полягає:
* Формування пізнавального інтересу учнів.
*Формувати  вміння здобувати, шукати та  опрацьовувати інформацію.
*Формування навичок мислення на високому  рівні: аналізувати, синтезувати, оцінювати.
*Отримати знання комп’ютерної грамоти для подальшого використання у старших класах.
   Кожен урок для мене – це урок–відкриття. Я намагаюся спонукати учнів до відвертих думок, диспутів. Кожна смілива думка – це невеличка перемога для кожного, в якій я вбачаю сенс своєї кропіткої роботи. А якщо на уроці немає байдужих – це головне для мене.
     Основними цілями своєї діяльності вважаю: збудити прагнення учнів до самоосвіти, підвищити практичну спрямованість навчання, сформувати певний набір знань, формування систем дій, необхідних  для пізнавальної діяльності.
     Обов`язково на уроках потрібно враховувати особливості кожного учня. Тому завдання треба розробляти так, щоб кожен учень був активним учасником учбового процесу: для більш сильних учнів - одне завдання, для менш активних – інше, але працювати повинні всі.
     Розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти у працях В.О.Сухомлинського, учителів-новаторів 70—80-х років (Ш.Амонашвілі, В.Шаталова, Є.Ільїна, С.Лисенкової та ін.), теорії розвивального навчання. У Західній Європі та СІЛА групові форми навчальної діяльності активно розвивалися і удосконалювалися. Наприкінці XX ст. інтерактивні технології набули поширення в теорії та практиці американської школи, де їх використовують при викладанні різних предметів від молодшого шкільного віку до старшого. У 1980-х роках, Національним тренінговим центром (СІЛА, штат Меріленд), були проведені дослідження, які свідчать, що інтерактивне навчання може збільшити відсоток засвоєння навчального матеріалу, бо  впливає не лише на свідомість учнів, а й на їх  волю, почуття,  практику та дії.
     Інтерактивні технології потребують певної зміни у житті всього класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога. Власний досвід переконує мене в тому, що починати роботу необхідно з поступового використання інтерактивних технологій, бо і вчителеві та учням треба поступово звикати до них. Доцільно буде на початку навіть створити план поступового впровадження інтерактивних технологій, доцільно буде старанно підготувати декілька інтерактивних уроків у навчальному році,  а ніж часто проводити нашвидкоруч підготовлені "ігри".
     Спочатку я проводжу зі своїми учнями вступний урок і розробляю разом з ними правила роботи в класі. Потім налаштовую учнів на сумлінну підготовку до інтерактивних занять, використовуючи спочатку прості інтерактивні технології: — роботу в парах; — в малих групах; — “мозковий штурм» та ін. (див. додаток № 1).
     Досвід подібної роботи показує, що такі заняття проходять дуже цікаво, продуктивно. Такі заняття знімають закомплексованість в учнів з різним рівнем навчальних досягнень. Головне, що настає розвиток творчих здібностей учнів, пізнавальних інтересів, значно зростає ефективність уроків читання, у дітей виникає бажання читати  різну літературу, це і художню,  і наукову, дитячі газети і журнали. Використання інтерактивних технологій — не самоціль. Це лише засіб створення такої атмосфери в класі, яка буде сприяє доброзичливості, співробітництву, порозумінню, надаватиме можливість дійсно реалізовувати особистісно орієнтоване навчання. Для ефективного застосування інтерактивних технологій, зокрема, для того, щоб охопити увесь необхідний обсяг матеріалу й глибоко його вивчити, педагог повинен старанно планувати свою роботу: дати завдання учням для попередньої підготовки — виконати самостійні підготовчі завдання, прочитати, продумати.
     Матеріальне забезпечення черпаю на різних сайтах: «Вчитель вчителю, учням, батькам», «Презентації для дітей», «Методичний портал», «Школьный дворик» тощо; у компанії «Нова школа», де постійно оновлюється база електронних підручників; у вчителів-методистів;  через мережу Інтернет, а також створюю власні презентації.
2.Результати діяльності

Досвід роботи презентувала на засіданнях шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, представлено на сторінках блогу  .
Презентація та виступ на тему «Впровадження патріотичного виховання у школі».
Виступ на шкільному методоб’єднанні   на тему:  «Впровадження інтерактивних технологій у навчанні учнів».
З метою популяризації і поглиблення знань з інформатики, інформаційних та комп'ютерних технологій серед учнів було проведено Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бебрас -2016".Учні були нагороджені дипломами.
Велику увагу приділяю роботі з обдарованою молоддю.
У 2015 році  підготувала групу учнів (Квашина К., Грицаненко В., Кальдяєва І., Горюнова І., Адальєва М., Шкаран С., Бут К. – 3клас, Отрішко А., Надрічна О. – 6 клас, Адальєв О., Кривицька Я., Матяш О. – 11клас)до участі у районному фестивалі-огляді взяли участь у районному конкурсі «Таланти твої, Запорізький краю!»  у рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина» за що були нагороджені грамотами.
          Мною були підготовлені буклети:
-          до проведення районного семінару вчителів фізичної культури;
-         привітання учасників АТО;
-         вчителям-початківцям;(див.додаток 2)
-         
      Мною були розроблені:
-         уроки з  мультимедійним супроводом;
-         презентації до ряду виховних заходів;
-         виховні години;
-         тренінги;
-          виховні загоди.
   Я була учасником:
1.      64-годинного курсу за програмою Intel  «Навчання для майбутнього»з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України.
2.      40-годинного  майстер-класу «Використання ВЕБ 2.0 технологій» за програмою Intel  «Навчання для майбутнього»з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України, за що отримала сертифікати (див.додаток 3).
3.      Першого (районного) туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017" у номінації "Початкова освіта". Виборола ІІ місце, нагороджена грамотою.
4. 4-годинного дистанційного семінару "Розроблення програм психолого-педагогічного супроводу адапційного, соціокультурного, психологічного розвитку дітей внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах".
5. 90-годинного курсу підготовки  з упровадження нового змісту початкової освіти "Нова українська початкова школа".
6.   75- годинного дистанційного курсу підвищення кваліфікації "Учителі початкової школи".
7.   75- годинного дистанційного курсу підвищення кваліфікації "Соціальний педагог".
6. Конкурсу "Фестиваль буктрейлерів науково-популярної української дитячої книги".
Була відзначена:
    - Грамотою комунального закладу «Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Оріхівської районної ради Запорізької області за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління.
    -  Грамотою відділу освіти Оріхівської райдержадміністрації за ІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017".
      - Грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької міскої ради, як призер і учасник "Фестивалю буктрейлерів науково-популярної української дитячої книги".
3. Висновки
    Інтерактивні методи відіграють важливу роль у активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Їхня перевага полягає в тому, що учні швидше та легше засвоюють рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінювання), у класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал.

Список використаних джерел
Кашлев, С.С., Технология интерактивного обучения / С.С.Кашлев. – Мн., 2005.
Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. - М.: Наука, 1997. - 223 с.
Дуткевич Т. В. Психологічні основи використання інтерактивних методів навчання у процесі підготовки спеціалістів з вищою освітою / Т.В.Дуткевич // Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. – С. 26-33.
Морзе Н. В. Методика навчання інформатики Навчальний посібник. За редакцією акад. М. І. Жалдака Київ «Навчальна книга» 2003.
Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.- К.: А. С. К., 2006.-192с.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Тиждень толерантності. Що варто почитати дітям?

Відкритий урок